Travel in Mukdahan Province !82+2#
Travel in Mukdahan Province !82+2#
ประวัติ ชนเผ่าภูไท จังหวัดมุกดาหาร หน้า2
ภูไท
จังวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ มีชนเผ่าชาวภูไทอาศัยอยู่กระจัดกระจาย อยู่ในอำเภอต่างๆ คือ

Travel in Mukdahan Province !82+2#

 

 
ลำภูไท
1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
     มีชาวผู้ไทยอยู่ที่บ้านดงมอญ บ้านเหล่าแขม บ้านสงเปลือย บ้านจอมมณี บ้านนาโสก บ้านเหล่าปาเป้ด บ้านหัวภู บ้านหนองน้ำเต้า บ้านนาโด่
2. อำเภอคำชะอี
      มีชาวผู้ไทยที่บ้านคำชะอี บ้านห้วยลำโมง บ้านนากลาง บ้านกกไฮ บ้านนาปุง บ้านแก้งช้างเนียม บ้านคำบก
บ้านบาก บ้านหนองกะปาด บ้านห้วยทราย บ้านโพนสว่าง
3. อำเภอหนองสูง
      มีชาวผู้ไทยที่บ้านหนองสูง บ้านโนนยาง บ้านนาหนองแคน บ้านคำพอก บ้านดงมะแหน่ง บ้านหนองโอ
บ้านวังไฮ บ้านนาตะแบง บ้านหนองแต้ บ้านงิ้ว บ้านวังนอง บ้านคันแท บ้านเป้าบ้านภู บ้านคำพี้ บ้านป่าแสด
บ้านแวง บ้านโคกกลาง บ้านโคกหินกอง บ้านหลุบปึ้ง
4. อำเภอดงหลวง
      มีชาวผู้ไทยที่บ้านก้านเหลืองดง บ้านหนองแคน บ้านหนองบัว บ้านหนองหนาว บ้านชะโนด บ้านกกตูม บ้านขัวสูง บ้านแก่งนาง บ้านกกกอก บ้านส่านแว้ บ้านคำผักกูด บ้านนาหินกอง
5. อำเภอนิคมคำสร้อย
      มีชาวผู้ไทยที่บ้านต่อเขตบ้านกกแดง บ้านนากอก บ้านหนองแวง บ้านหนองนกเขียน
6. อำเภอดอนตาล
      มีชาวผู้ไทยที่บ้านโคก บ้านหนองหล่ม บ้านดง บ้านคำดู่
ูเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย คือ เหล้าอุ (เหล้าไห ที่ทำด้วยข้าวเปลือกมีไม้ซางดูด)
จนอาจกล่าวได้ว่ามีชาวผู้ไทยอยู่ที่ใดต้องมีเหล้าไหอยู่ที่นั่น
วิถีชีวิตและอุปนิสัย ชาวภูไท มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เป็นภาษาที่สวยงามพูดจานุ่มนวลไพเราะ
อ่อนหวาน
โดยทั่วไป ประเพณีหลัก จะยกย่องลูกผู้ชายคนแรก (ลูกกก) ให้ดูแลพ่อแม่ และปกครองน้องๆ
แทนพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ล้มหายตายจากไป แต่ถ้าลูกชายคนแรกไม่มีความเหมาะสม พ่อแม่ก็จะเลือกลูกชายคน
สุดท้อง(ลูกหล้า) ให้เป็นหลักของครอบครัว ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าลักษณะฝากผีฝากไข้ ชาวภูไท
   ชาวภูไท เป็นชนเผ่าที่มีความกตัญญู เคารพ นอบน้อม ต่อพ่อ แม่ บุพกรี อย่างสูง ในอดีตนั้นการับประทาน
อาหารหากพ่อแมู่่อยู่พร้้อมหน้าพร้อมตากัน ลูกๆจะให้เกียร์ติพ่อ เป็นคนลงมือรับประทานอาหารก่อน แล้วลูกๆ
ก็จะลงมือรับประทานอาหารไปพร้อมกัน ยกเว้นเสียแต่ว่า พ่อหรือแม่ ไม่อยู่ออกไปทำธุระ หรือพ่อแม่
กำลังทำงานอยู่ไม่ว่างพอจะรับประทานร่วมกันในเวลานั้น พ่อจะเป็นผู้อนุญาตให้ลุกๆรับประทานอาหารไปก่อน
โดยไม่ต้องรอพ่อ หรือแม่ ซึ่งการประพฤติ ปฏิบัติเช่นนี้ บ่งบอกถึงมารยาทอันดีงามและความกตัญญูอันสูงส่ง
ต่อพ่อแม่ของชาวภูไท ครอบครัวจึงมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวแนบแน่นดังจะเห็นได้จากคำพูดระหว่างพ่อแม่ กับลูกๆ และกับพี่ๆน้องในครอบครัว จะไม่พูดคำหยาบ
การพูดจา จะเรียกคำแทนผู้ที่พูดคุยด้วยว่า "โ่ต่" หรือ"โต๋" มีความหมายว่า "เธอ" จะใช้คำพูดเรียกแทนตัวเองว่า
"เฮา" หมายถึง "เรา" ซึ่งชาวอีสานส่วนใหญ่จะใช้คำเหล่านี้ พูดเฉพาะกับเพื่อนที่สนิทเท่านั้น
     ชาวภูไท ชอบอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะภูเขาผสมที่ราบมีป่าไม้ รักธรรมชาติเพราะมีที่ดิน
อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะทำมาหากินใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความฉลาดหลักแหลม รักสงบ แต่มีความกล้าหาญสมเป็น
นักรบในจิตวิญญาณของชาวภูไท ประเพณีดั้งเดิม นับถือผี นับถือไสยศาสตร์ ถือว่าผีเหล่านั้นเป็นผีปู่ ผีย่าิ
มีการบ่วงสรวง เซ่นไหว้ ผีบรรพบุรุษยึดถือผีปู่ ผีย่าเป็นสรณะที่พึ่ง
เมื่อเจ็บไข้ ก็จะพึ่งหมอเยาหรือ"หมอเย๋า"
"เย๋า" เป็นสำเนียงภาษาภูไท การเยานั้นคือหมอเยาจะกระทำพิธีเรียกผีและป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผีผู้ตาย
หรือกับผีป่า ผีเขา หรือผีอื่นๆกับญาติผู้เจ็บป่วยว่า ผู้เจ็บป่วยกระทำกรรมไดที่ผิดมา หรือ คนในครอบครับ
ไปกระทำสิ่งไดอันเป็นการล่วงเกิน ผิดประเพณี ไม่ถูกต้องตามประเพณีหรือใครคนไดคนหนึ่ง มากระทำสิ่งที่
ไม่ดีล่วงเกิน ในครอบครัว ระหว่างที่หมอกระทำพิธีนั้น ญาติผู้เจ็บป่วยจะคอยถามหมอเยาซึ่งในขณะนั้นได้มีผี
เข้าทรงหรือสิงในร่างหมอเยาแล้ว และญาติ ของคนป่วยก็จะคอยถามว่า มีเหตุอันไดถึงทำให้คนนั้นเจ็บป่วย
ต้องการสิ่งเซ่นไหว้ได ถ้าผีต้องการสิ่งได ญาติผู้ป่วยก็จะหามาเซ่นไหว้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าเซ่นไหว้แล้ว คนป่วย
จะต้องหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังเป็นอยู่ ในปัจจุบันวัฒนธรรมนั้น ยังคงหลงเหลือ และปฏิบัติอยู่
 
Travel in Mukdahan Province !82+2#

 

 
Travel in Mukdahan Province จังหวัดมุกดาหาร
.
 
Copyright © 2007 http://www.hellomukdahan.com All Rights Reserved.
E-Mail : Webmaster@hellomukdahan.com