บุญห่อข้าวประดับดิน ประเพณี บุญเดือนเก้า
                          “ พอเถิงเดือนเก้าแล้ว เป็นกลางแห่งวัสสกาล
                            ฝูงประชาชนชาวเมือง ก็เล่าเตรียมตัวพร้อม
                                   พากันทานยังข้าว ประดับดินกินก่อน
                                 ทายกทานให้เจ้า พระสงฆ์พร้อมสู่กาย ”

    บุญข้าวประดับดินหรือบุญห่อข้าวน้อย เป็นการทำบุญในเดือนเก้าคำว่า ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวพร้อมด้วยอาหารคาวหวานทำเป็นห่อ ๆ แล้วนำไปวางไว้บริเวณหลุมศพ
ของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างนำไปวางตามต้นไม้บ้าง ตามบริเวณข้างโบสถ์บ้างและ
ตามสนามหญ้าบ้าง ในตอนเช้ามืดในวัน แรม 14 ค่ำ เดือน 9 เพราะเชื่อกันว่าเวลา
เช้ามืดพยายามจะปล่อยผีออกมาหาอาหารมูลเหตุความเชื่อในเรื่องทำห่อข้าวไปวางไว้ใน
ที่ต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าวแล้วนั้น มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่าญาติของพระเจ้า
พิมพิสารกินของสงฆ์ตายไปแล้วไปเกิดในนรกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่
พระพุทธเจ้าแล้ว มิได้อุทิศบุญให้ญาติที่ตายไปแล้ว ตกกลางคืนพวกญาติที่ตายไป
มาแสดงตัวเปล่งเสียงให้ปรากฏในพระราชนิเทศน์ รุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จไป
ทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ได้แสดงเหตุให้ทราบว่าเป็นเสียงร้องของเปรตซึ่งเป็นญาติ ๆ ของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งไม่ได้รับส่วนบุญ พวกญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนบุญกุศล การทำบุญข้าวประดับดินเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ญาติผู้ตายไปแล้วชาวบ้านอีสาน
มีคตินิยมว่า พอถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 9 บรรดาเปรตที่เป็นญาติพี่น้องของชาวบ้าน
ทั้งหลาย จะถูกปล่อยจากนรกขึ้นมารับสิ่งของและอาหารที่ทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ไปให้ตน และบุญข้าวประดับดินนี้อาจเป็นที่มาของบุญแจกข้าว ( อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติ ิผู้ตายไปแล้ว ) การเตรียมอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
     ส่วนหนึ่งนั้นเลี้ยงดูกันภายในครอบครัว
     ส่วนที่สองแจกให้ญาติพี่น้อง
     ส่วนที่สามอุทิศให้ญาติผู้ตายไปโดยทำเป็นห่อ ๆและนำไปไว้ที่ต่างๆ
     ส่วนที่สี่ จึงจะเป็นอาหารนำไปใส่บาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าแล้วจึงถวายภัตตาหารเช้า – เพลแด่พระสงฆ์ แล้วก็จะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องข้าวประดับดินให้ญาติโยมฟัง เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ตายเป็นเสร็จพิธี


 
 
Travel in Mukdahan Province จังหวัดมุกดาหาร
.
 
Copyright © 2007 http://www.hellomukdahan.com All Rights Reserved.
E-Mail : Webmaster@hellomukdahan.com